Dom za odrasle osobe Motovun u Brkaču
U sklopu stalnog smještaja Dom pruža, psihički bolesnim odraslim osobama, slijedeće usluge:
stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti, psihosocijalnu rehabilitaciju, korištenje slobodnog vremena...
Kapacitet Doma u Brkaču je 89 mjesta.